Disclaimer

Colofon

Contactgegevens:
Telefoon: +34 603 644 638
E-mail: info@vivamagazine.es
Redactie: redactie@vivamagazine.es
Advertentieverkoop: sales@vivamagazine.es
Telefonische bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag: 09:30 – 13:00 uur

Postadres:
Apartado de Correos 301
03710 Calpe (Alicante)
Spanje

Multimedia:
Website: www.vivamagazine.es
Facebook: facebook.com/vivamagazine.es
Instagram: instagram.com/vivamagazine.es
Twitter: twitter.com/Viva_Spanje

Emissiedata:
Uitgever: Viva Mediagroup Ltd.
Registratienummer: 10552330
Deposito Legal: A 57-2017

Redactie & vormgeving:
Hoofdredacteur: Jan Nicolas
Redactie: Jacqueline Hoogemoed · Noelia Arroyo y Campo · Cristina Danneels · Enrique Beekvelt · Jordi Miquel
Vaste Columnisten: Netty Schilder · Cristina Danneels · Jacqueline van Tol · Bragi · Jan van Oranje
Gastcolumnisten: Johanna Savonije · Sanne Visser · Jan Dulles
Vormgeving: CD Graphic Design


Disclaimer – vrijwaring
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Viva Media Group Ltd., uitgever van Vivamagazine.es en Vivamagazine.eu, hierna aangeduid als ‘Viva’, niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Viva aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Viva. Viva kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Viva kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Viva garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Viva behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


Tip aan de redactie
Indien u de redactie van Vivamagazine.es een tip geeft omtrent een bepaalde persoon, gebeurtenis of ander nieuws, verklaart u zich, door middel van het opsturen van tekst-, audio- of beeldmateriaal (hierna materialen) naar de redactie van Vivamagazine.es, akkoord met het volgende: U garandeert dat u bevoegd bent de door u aangeleverde materialen openbaar te maken en te verveelvoudigen en dat deze materialen op geen enkele wijze inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht, waaronder in ieder geval enig recht van intellectuele eigendom. Vivamagazine.es verkrijgt een onbeperkte licentie tot het openbaar maken en verveelvoudigen van de door u aangeleverde materialen. Deze bevoegdheid omvat, maar is niet beperkt tot, het zonder beperking herhalen van de materialen, het bewerken van de materialen, en het openbaar maken dan wel beschikbaar stellen van de materialen via televisie, internet, mobiel en ieder ander medium nu bekend of in de toekomst ontwikkeld. Vivamagazine.es is gerechtigd de hiervoor omschreven rechten aan de aan haar gelieerde moeder-, zuster- en dochtermaatschappijen en op welke wijze ook samenwerkende maatschappijen door te geven. Vivamagazine.es neemt niet alle ‘tips’ op en geeft uitsluitend persoonlijk bericht van plaatsing op onze website mits u uw naam, telefoonnummer en e-mailadres schriftelijk bij de redactie heeft achtergelaten.


Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Vivamagazine.es is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.


Copyright notice
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Viva en het logo van Vivamagazine.es, als ook Viva TV, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Viva Media Group Ltd. en haar eventuele groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: Viva). Viva behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Viva en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viva is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Viva). Viva heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Viva, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Viva heeft tevens het recht om, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.